پروژه های ایران هوشمند

ایران هوشمند ارائه دهنده خدمات هوشمند سازی ساختمان و کلیه مراکز اداری و تجاری و صنعتی، برخی از پروژه های انجام شده خود را در این جا لیست کرده است