دوربین آندوسکوپی شلنگی فنری قابل کنترل در متراژهای مختلف از یک متر تا 100 متری موجود می باشد.