دوربین اندوسکوپی شلنگی چراغدار یکی از یهترین و کوچکترین دوربینها برای نطارت و بررسی چاه، موتور ماشین ها، لوله ها و غیره.