دوربین ورزشی یکی از زیر مجموعه های دوربین کوچک و سیستم های نظارتی می باشد. بسیاری از علاقمندان به ثبت وقایع ورزشی خود می توانند این قبیل از دورینها را خریداری نمایند.